Tawhiida-

Offline dubbisuf

Waa’ee Tawhiida ilaalchisee barruulee hanga ammaa ilaalle haala kitaabatin kunoo isiniif dhiyaatanii jiru. Linkii kana tuquun buusu dandeessu: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/07/tawhiid-1.pdf

Qajeelfamoota Bu’uuraa Asmaa’a wa Sifaata-Seensa
Faaydaalee Tawhiida-Kutaa 4
Offline dubbisuf

Leave a Reply