Zinaa Irraa Akkamitti Of Eeganii?-Kitaaba

Offline dubbisuf

Bismillah jechuun dubbii kiyya banee
Gargaarsa Mawlaa abdadhee kunoo karaa bu’ee
Zinaan karaan isaa badee hin qabu faaydaa
Itti hin kalaayinaa miidhaan isaa guddaa
Tooftaa ittin of eegdanii kunoo asirraa baradhaa
Hojii irra oolchuf carraaqaa gargaarsa Rabbiin kadhaa
Amma haa jalqabnu
Walumaan haa barannu
Kitaaba buusuf: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/12/zinaa-irraa-akkamitti-of-eeganii.pdf

Zinaa Irraa Akkamitti Of Eegan?-Guduunfaa
Offline dubbisuf

One comment

Leave a Reply