Itti Fayyadama

Offline dubbisuf

Akkaataa Websaayitii fi Aplikeeshinii kana itti fayyadaman haala armaan gaditiin ibsuu dandeenya.

1-Barruu tokko Download gotanii offline dubbisuu yoo barbaaddan, sammubani.com keessa seenun mallattoo gara gubbaa ykn gara jalaa barruutti argamtu “Download PDF” jedhu tuqaa.

2-Aplikeeshinii yoo fayyadamtanii fi offline dubbisuu yoo barbaaddan, osoo online irra jirtanuu barruu banaa. Ergasii mallattoo save gara gubbaatti argamtu tuqa. Mallattoon “Save” mallattoo share cinaatti argamti. Fakkii armaan gadii irra ilaalu dandeessu.

3-Erga barruulee barbaaddan save gootanii booda, duubatti deebi’uun sararoota sadan Mandhee/Home cinatti argamu tuqaa. San booda, “Barruu Olkaa’ame” tuquun barruu save gochaa turtan offline dubbisuu dandeessu.

4-Barruun haarofti yommuu maxxanfamuu fi fesbuukii irratti yoo isiniif bahuu dide, gara Aplikeeshinii kanaa dhufuun gadi harkisaa. Yoo barruun maxxanfame, barrichi ni dhufu. Yoo hin maxxanfamin, hin dhufu. Hanga barruun haarofti maxxanfamu obsaan eegaa.

Gaafi fi rakkoo isin qunnameef gaafachuu irraa duubatti hin harkifatinaa. Takkaa gara Fesbuukitiin takkaa gara emeelitiin gaafachu dandeessu.
Feesbuuki: https://www.facebook.com/jireenyabadhaatu/
Email: [email protected]
Linkii Aplikeeshinii: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.androapp.sammubani.c6937
Linki websaayiti: http://www.sammubani.com

Offline dubbisuf