Kaayyoo

Offline dubbisuf

Kaayyoo Koo

Assalaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh (Nageenyi fi Rahmanni Rabbii isin irratti haa jiraatu bakka jirtanitti)

Baga Nagahaan gara Sammubani.com dhuftan
Kaayyoon peejii fi website kanaa ilma nama gara qajeelummaa,gammachuu fi milkaa’innaa  itti akeekudha.In sha Allah humna fi yeroo dargagoota gara omishummaa fi bu’aa qabeessa ta’etti jijjiruudha, jireenya nuffisisaa irraa gara jireenya gammachuu qabuutti ceesisudha.

Jireenya isaani mala sirrii ta’etti fayyadamuun foyyeessudha. Gara gammachuun, milkaa’inni fi qajeelchi sirrii ni argama jedhame yaaddame ummataaf dhiheessudha. Malli sirriin ummata itti qajeelchan, gammachuu fi milkaa’inni itti akeekan Qur’aana fi Sunnaah Ergamaa Rabbii(SAW) hanga humni fi beekumsa namaa danda’een barsiisudha. Dhugumatti malli/karaan kun karaa tokkicha gammachuu fi milkaa’inna addunyaa Aakiraa addaan hin cinne itti argataniidha. Mala kana fayyadamuun:

  • Qalbii duute jiraachisa
  • Jireenya dukkanooftu ibsa
  • Dhama’iinsa fi haala wal xaxaa irraa nama baraara
  • Gaddaa fi aari keessaa nama baasa
  • Gammachuu fi milkaa’inna addaan hin cinnetti nama geessa.

Imalli dheeran kuni humna keenya qofan bakka kan gahu osoo hin ta’iin gargaarsa Rabbiitin. Insha Allah kaayyoo kanarraa namni kamuu duubatti nu hin deebisu. Milkaa’inni hunduu Rabbirraayi.

Dogongora kamuu yoo argitan na beeksisu hin dagatinaa. Keessattu jechi kiyya Qur’aana fi sunnaan kan wal faallessu yoo argitan dogongora kiyya akka ta’e beekun na sirreessu hin dagatinaa. Websaayitin kun dhaaba siyaasa yookiin garee kaminuu kan wal qabatu miti. Ummatuma tajaajiluuf kan banameedha.Waa’ee websaayiti kanaa ilaalchise shakkii yookiin gaafi yoo qabaattan gaafachu dandeessu.Torbaan torbaanin guyyaa Sanbata ykn Dilbata barruuleen haarofti asitti ni maxxanfamu. Qunnamtiif:

Email: [email protected]
facebook page: http://www.facebook.com/jireenyabadhaatu

Walii raabsuun ergaa gammachuu walii dabarsaa

Jibril Abdella- Itti-gaafatamaa websaayiti

 

Offline dubbisuf