Yaada Keessan

Offline dubbisuf

Yaanni nama tokko nama biraatif utubduudha, jajjabinna. Yaada qabdanii fi yommuu barreefamoota kanniin dubbistan wanta isinitti dhagahame, sanduuqa yaada armaan gadi keessatti katabuu irraa duubatti hin harkifatinaa. Dogongoras yoo argitan gabaasu hin dagatinaa. Ilmi namaa kamu ni dogongora. Kanaafu dogongora koo naaf sirreessaa.

Offline dubbisuf